| | | | |
The French Saveur
ôôôôôôôô Online Store ôôôôôôôô
Birthday Cake
Caramel Cake - 9 parts - $49.50
Caramel Cake - 12 parts - $65.50
Caramel Cake - 18 parts - $89.50
Caramel Cake - 24 parts - $125.50
Exotique Cake - 9 parts - $49.50
Exotique Cake - 12 parts - $65.50
Exotique Cake - 18 parts - $89.50
Exotique Cake - 24 parts - $125.50
About Us  |  Contact |  Directions   © 2020 Café Vendôme