| | | | |
The French Saveur
ôôôôôôôô Online Store ôôôôôôôô
Tartinables
Chocolate spread Vendôme - $11.99
Miel Vendôme - $9.99
Caramel Beurre Salé - $11.99
About Us  |  Contact |  Directions   © 2020 Café Vendôme